Általános szerződési feltételek

 

Akcioszallas.hu

Az Akcioszallas.hu felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Club Travel Thermál Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett AkcioSzallas.hu oldalon (http://akcioszallas.hu) (továbbiakban: AkcióSzállás) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://akcioszallas.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://akcioszallas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek, és letölthető az alábbi linkről: http://akcioszallas.hu/aszf.pdf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Club Travel Thermál Kft.
A szolgáltató székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi utca 3.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@akcioszallas.hu
Cégjegyzékszáma: 20-09-072457
Adószáma: 23846456-1-20
Telefonszáma: 70/632-79-96 vagy 83/ 310-355. Fax: 83/313-745
A szerződés nyelve: magyar

Definíciók

Felhasználó: az a természetes személy, aki Kupont vásárol a Szolgáltatótól, és aki ennek megfelelően jogosulttá válik a Hotelben a kupon felhasználására egy előre egyeztetett időpontban.
Szolgáltató: a Club Travel Thermál Kft.; mint elektronikus kereskedelmi szolgáltató, amely térítés ellenében a rendelkezésére bocsátott szállodai szolgáltatásokat terjeszti kupon formájában.
Kupon: a Hotel által kiállított dokumentum, melyet a Szolgáltatón keresztül kerül értékesítésre, és ami a birtokosát feljogosítja, hogy szállodai szolgáltatásokat akciós áron

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen ÁSZF 2013. november hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek (pl. Hotelek) által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Hotelek által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával (Kupon-felhasználásból eredő viták), továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók, illetve a Felhasználók és a Hotelek közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A kuponvásárlás menete

Felhasználó az Ajánlatokat az Akcioszallas.hu főoldalán tekintheti meg. A kupon vásárlásához Felhasználó a vásárlás gombra kattint, majd kiválasztja a kért kuponok darabszámát és a fizetési módot. Felhasználó a Kupon értékének az egyes ajánlatoknál meghatározott részét azonnal kifizeti Szolgáltatónak, míg a teljes ár fennmaradó részét akkor fizeti ki, amikor a Kupont átnyújtja a Hotelnek, a Hotellel egyeztetett időpontban. Szolgáltató minden esetben pontosan feltünteti külön a Szolgáltatónak, és külön a Hotelnek fizetendő árat. Szolgáltató a számlát elektronikus úton, e-mailen küldi meg. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata. A Felhasználó kérheti papír alapú számla kiállítását is, mely kiküldési költségeit Szolgáltató magára vállalja. Papír alapú számla igénylésekor Felhasználónak a számla kiállításához és kiküldéséhez szükséges információkat Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. Miután a fenti lépéseket elvégezte, a Felhasználó rákattint a „Vásárlásaim megtekintése” gombra. Felhasználó itt ellenőrizheti a kiválasztott ajánlatot, és a megadott adatok pontosságát, a megvásárolt Kuponok darabszámát, a Hotel nevét és az azonnal kifizetett összeget, valamint a fennmaradó összeget, amelyet a Hotel részére kell majd kifizetnie. Adatbeviteli hibák javítása: Ha a Felhasználó bármit változtatni szeretne a megadott adatokon, egy kiválasztott opción, vagy másik ajánlatot kíván választani, illetve törölni kívánja a megrendelését, a nyíl gombra kattintva visszaléphet az előző lépéshez. A vásárlás befejezéséhez Felhasználónak a „Vásárlás véglegesítése” gombra kell kattintania. Amennyiben hitelkártyával teljesíti a fizetést a Felhasználó a rendszer visszairányítja a honlapra az „Kuponjaim” kategóriában szereplő profilhoz. A Felhasználó megtekintheti az érvényes Kuponjait, amelyek immár készen állnak a kinyomtatásra, és egy Hotelben történő beváltásra, valamint megjelennek a már beváltott Kuponok is a profiljában. Felhasználó köteles átadni a kinyomtatott eredeti Kupont a Hotelnek beváltáskor.

A Kuponnal kapcsolatos tudnivalók

A Kupon mindaddig átruházható, amíg a Hotel megerősíti a Kupont benyújtó személyét.
A Kupont annak érvényességi ideje során bármikor be lehet váltani, azzal a kitétellel, hogy előzőleg már megkapta a Felhasználó a Hotel írásbeli foglalás visszaigazolását.
A Kupon lejárati idővel rendelkezik, mely a kuponon feltüntetésre került. Ezen időpont után nem használható fel a Kupon.
A Kupont a Kibocsátónak le kell adni érkezéskor.
Nem a Szolgáltató a Kupon kibocsátója; ennek megfelelően a Felhasználóval, vagy az átruházás által az új használójával szemben nem köteles annak garantálására, hogy az Kuponon feltüntetet Hotel kötelezettséget vállal a Kupon mindenkori birtokosával szemben, hogy fizetés ellenében teljesíti a Szolgáltatásokat.
A Szolgáltató felelőssége csak a Hotellel való szerződéses jogviszonyra terjed ki. Hotel kizárólagos és teljes mértékben felelősséget vállal a Kupon kapcsán felmerülő kötelezettségek teljesítéséért.
Felhasználó a Kuponnal kapcsolatos panaszait a Hotellel kell, hogy rendezze.
A feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori áfa összegét, azaz fizetendő összegek.
A megrendelés akkor válik véglegessé, ha Szolgáltató visszaigazolja a vásárlást.
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
Az utalványok két (2) személyre érvényesek a megadott számú éjszakával, reggelivel, valamint a jelölt szolgáltatásokkal, amíg az másképp nincs jelezve a Kuponon.
Amennyiben Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő felhasználást eszközöl, a Kupon érvénytelenné válik, és kártérítésre Felhasználó nem tarthat igényt.
A Kupon birtokosa köteles gondoskodni arról, hogy megakadályozza az Kupon jogosulatlan terjesztését. Az Kupon birtokosa teljes felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.
A Felhasználó számára minden visszatérítést kizárólag a Hotel terheli és neki kell végrehajtania. A Szolgáltatónak nem kötelessége a Kupon árát visszatéríteni a Felhasználónak.
Szállodai ismertetővel vásárolt akciós kupon igénybevételének feltétele, az előadáson való részvétel mindkettőjük számára, ennek elmulasztása esetén a helyszíni aktuális teljes ár kiszámlázásra kerül.
Szolgáltató nem garantálja a megjelent ajánlatok adatainak és anyagának pontosságát, időszerűségét, minőségét, teljességét és megfelelősségét semmilyen egyedi esetben sem. Az ilyen jellegű információk és anyagok pontatlanok lehetnek és hibákat tartalmazhatnak – ezekért, vagy az ezekből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szerzői Jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a http://akcioszallas.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Miután a http://akcioszallas.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://akcioszallas.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A http://akcioszallas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
Tilos továbbá a http://akcioszallas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a http://akcioszallas.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
  Az AkcioSzallas és Club Travel Thermal név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Elállás joga

Felhasználó 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől, az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ezen időn belül írásos nyilatkozattal élhet visszalépési szándékáról.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 
A 17/1999. kormányrendelet 1. § (4) bekezdés b. pontja értelmében nem gyakorolható az elállási jog az olyan szállást nyújtó (…) szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja. 
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) hatályos Kormányrendelet irányelvei alapján .

Adatvédelem

Az akcioszallas.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://akcioszallas.hu/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és a Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
Budapest, 2016. október 24.

Az általános szerződési feltételek pdf formátumban innen tölthető le.

NE MARADJ LE AZ AKCIÓS HOTEL-KUPONOKRÓL!
Kövesd Facebook oldalunkat:
Iratkozz fel és pihenj kedvezményesen!